Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2016

ĐIỀU LỆ

BAN LIÊN LẠC HỌ TRƯƠNG PHÍA NAM

 

CHƯƠNG I: CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 

Điều 1: Tên và trụ sở

 1. Tên: Ban Liên Lạc Họ Trương Phía Nam (Viết tắt là BLLHTPN).
 2. Trụ sở của BLLHTPN đặt tại TP. HCM và có đại diện ở một số khu vực trên phạm vi các tỉnh, thành phía Nam (được tính theo địa giới hành chính là 22 tỉnh thành từ Ninh Thuận, Lâm Đồng trở vào tới Cà Mau).

 

Điều 2: Tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ của BLLHTPN

 1. BLLHTPN là một tổ chức xã hội tự nguyện, phi lợi nhuận, không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng, giàu nghèo và đẳng cấp xã hội. Tập hợp những người họ Trương sống tại phía Nam và người họ Trương Việt Nam (kể cả vợ, chồng, dâu, rể, cháu) sống tại các tỉnh, thành khác trên phạm vi cả nước và ở nước ngoài, trên cơ sở tôn trọng luật pháp của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 2. BLLHTPN được thành lập năm 2016, tại TP. HCM là tổ chức đại diện cho họ Trương phía Nam trên bất cứ diễn đàn nào.
 3. BLLHTPN tổ chức vận động, thu hút đông đảo những người trong cùng dòng tộc trên cả nước và cư trú ở nước ngoài với tinh thần tự nguyện tham gia vào các hoạt động nhằm:
 4. Kết nối các tộc họ Trương trong phạm vi Phía Nam và trên cả nước; tìm về cội nguồn dòng họ; sưu tầm bổ sung tư liệu cho gia phả họ Trương, gia phả các tộc, chi, phái họ Trương; làm cầu nối giữa các chi phái phía Nam và trong cả nước, kể cả người Họ Trương ở nước ngoài, hướng dẫn giúp đỡ tư liệu cho người trong họ tìm hiểu về dòng họ.
 5. Tăng cường tình đoàn kết tương trợ, hiểu biết và hợp tác với nhau trong hoạt động kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hoá, xã hội; trong hoạt động khuyến học, khuyến tài; giúp đỡ những cá nhân, gia đình đặc biệt khó khăn… nhằm xây dựng BLLHTPN với tôn chỉ: Trí Tuệ – Dân Chủ – Đoàn Kết – Minh Bạch – Phát Triển – Thịnh Vượng.
 6. Tôn vinh và tri ân công đức của tổ tiên. Vinh danh Danh nhân là người họ Trương.
 7. Tổ chức các hoạt động tìm về cội nguồn; tổ chức kỷ niệm những ngày lịch sử trọng đại của dòng họ; xây dựng và tôn tạo nơi thờ phụng tổ tiên. Giúp đỡ nhau tìm hiểu lịch sử, truyền thống họ Trương và tôn vinh những giá trị, bản sắc tốt đẹp của dòng họ.
 8. Sưu tầm, biên soạn để xuất bản các loại ấn phẩm ( bản tin, tập san, sách…) và trang thông tin điện tử (website) nhằm đưa những thông tin, tài liệu giới thiệu, tôn vinh công lao của cha, ông, tuyên dương những thành tựu xuất sắc của người họ Trương trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

CHƯƠNG II: NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG CỦA BLLHTPN

 

Điều 3: Tổ chức của Ban liên lạc

 1. BLLHTPN gồm: Thường trực Ban liên lạc, đại diện Ban liên lạc ở các tỉnh thành và các Ban chuyên trách.
 2. BLLHTPN do Hội nghị đại biểu đề cử và bầu ra Trưởng Ban, các Phó Ban, các uỷ viên Ban liên lạc, các Trưởng Ban chuyên trách.
 3. BLLHTPN có thường trực Ban liên lạc gồm:
 • Trưởng Ban liên lạc, phụ trách chung
 • Phó Ban liên lạc thường trực, phụ trách đối ngoại
 • Phó Ban liên lạc phụ trách đào tạo, khuyến học, khuyến tài, xã hội
 • Phó Ban liên lạc phụ trách kết nối tộc phả, gia phả, tư liệu
 • Phó Ban liên lạc phụ trách kinh tế – tài chính
 • Phó Ban liên lạc phụ trách khu vực Tây Nam Bộ
 • Phó Ban liên lạc phụ trách khu vực Đông Nam Bộ
 • Phó Ban liên lạc phụ trách khu vực TP. HCM và Khu vực lân cận
 • Chánh Văn phòng
 • Trưởng Ban đối ngoại
 • Trưởng Ban văn hóa, xã hội
 • Trưởng Ban kinh tế, tài chính
 • Trưởng Ban khuyến học, khuyến tài, xã hội
 • Trưởng Ban kết nối tộc phả, gia phả, tư liệu
 • Trưởng Ban kiểm tra
 • Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân họ Trương TP. HCM
 • Trưởng Ban trang mạng họ Trương Phía Nam và thông tin.
 1. Các ủy viên Đại diện Ban liên lạc địa phương
 • Trưởng Ban liên lạc địa phương tỉnh (thành phố) là Ủy viên đại diện BLLHTPN.
 • Mỗi Ban chuyên trách có một trưởng, các phó ban và một số thành viên.
 • Chức năng nhiệm vụ, quy tắc làm việc, mối quan hệ trong Ban liên lạc sẽ được qui định cụ thể trong Quy chế hoạt động của BLLHTPN. Các thành viên trong BLL theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định, chủ động triển khai công việc thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách và có sự phối hợp với các đơn vị liên quan để thúc đẩy hoạt động và hoàn thành tốt công tác được giao.Việc thành lập BLLHT của địa phương cấp tỉnh (thành phố) với sự nhất trí của BLLHTPN.

 

Điều 4: Nguyên tắc hoạt động

 1. Toàn bộ các công việc và hoạt động của dòng họ phải được Thường trực Ban liên lạc họp, trao đổi và nhất trí (đồng thuận). Những công việc không được thường trực Ban liên lạc thống nhất thì không được làm. Các Phó ban các Ban chuyên trách có nhiệm vụ giúp thường trực BLLHTPN, giải quyết các công việc của dòng họ.
 2. BLLHTPN là Ban chấp hành – cơ quan đại diện cao nhất của dòng họ giữa hai kỳ đại hội đại biểu và do Đại hội đại biểu bầu ra.
 3. BLLHTPN quyết định những chủ trương, biện pháp thi hành những nghị quyết của Đại hội đề ra.
 4. Thường trực BLLHTPN định kỳ họp 3 tháng một lần và họp vào đầu xuân mỗi năm (sau Tết âm lịch), thời gian họp cụ thể do Trưởng Ban ấn định.
 5. Trường hợp Trưởng Ban vì lý do vắng mặt thì Phó ban thường trực thay mặt Trưởng Ban điều hành công việc.
 6. Chánh văn phòng có nhiệm vụ phối hợp, đôn đốc các ban chuyên trách để hoạt động theo đúng nhiệm vụ và quy chế, nhằm giúp thường trực Ban liên lạc thực hiện kế hoạch đề ra.
 7. Tất cả văn bản, biên bản và các quyết định trong các nhiệm kỳ họp của thường trực Ban liên lạc được ghi chép và lưu giữ tại Văn phòng. Những công việc quan trọng của BLLHTPN phải được thông báo cho Ban liên lạc họ Trương ở các khu vực và địa phương biết.
 8. Các ban chuyên trách phải báo cáo công tác của mình trong các kỳ họp để thường trực Ban liên lạc cho ý kiến.
 9. Các tộc họ Trương ở các địa phương nếu mời BLLHTPN về dự lễ hội hoặc khánh thành nhà thờ và các hoạt động khác phải có giấy mời hoặc cử người đến mời. Trên cơ sở đó, thường trực Ban liên lạc sẽ có quyết định.
 10. Các cá nhân không được phát ngôn, phát tán tài liệu về họ Trương Việt Nam trái với tôn chỉ, mục đích cũng như quy chế hoạt động và kế hoạch công tác của thường trực Ban liên lạc đề ra.
 11. Các cá nhân không được mượn danh BLLHTPN quyên góp tài chính và đối ngoại khi không được thường trực Ban liên lạc giao nhiệm vụ.
 12. BLLHTPN có con dấu và mẫu giấy giới thiệu, do Văn phòng quản lý con dấu, giấy giới thiệu và dấu chức danh của BLLHTPN để tiện theo dõi mọi hoạt động của dòng họ.

Điều 5: Tài chính và tài sản của BLLHTPN

 1. Tài chính của BLLHTPN hoạt động theo quy định hiện hành của pháp luật Việt nam về Hội và quy chế tổ chức và nguyên tắc hoạt động của BLLHTPN.
 2. Nguồn tài chính của BLLHTPN bao gồm: Tài chính, tài sản cố định, các trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động của Ban liên lạc được tạo ra từ nguồn tài chính của Ban liên lạc. Tài chính của Ban liên lạc sẽ được tổng kết, báo cáo hàng năm trong Hội nghị toàn thể của Ban liên lạc.

CHƯƠNG III: QUỸ TÀI CHÍNH CỦA BLLHTPN

Điều 6: Các khoản thu của Quỹ 

Quỹ tài chính của BLLHTPN được hình thành từ các khoản thu sau:

 1. Tiền quy định đóng góp của người họ Trương, các doanh nhân trong Câu lạc bộ doanh nhân họ Trương TP. HCM.
 2. Tiền tự nguyện đóng của các cá nhân và tập thể trong, ngoài họ.
 3. Các khoản thu bằng tiền (kể cả ngoại tệ), bằng hiện vật do các tổ chức kinh tế, xã hội, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ.

Điều 7: Các khoản chi của Quỹ

Quỹ tài chính của BLLHTPN được chi cho các khoản sau:

 1. Chi cho các hoạt động thường xuyên thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban liên lạc đối nội, đối ngoại và hành chính văn phòng.
 2. Thăm hỏi và giúp đỡ những thành viên khi gặp khó khăn đặc biệt.
 3. Khen thưởng cho các tổ chức và cá nhân trong dòng họ có thành tích hoạt động xuất sắc.
 4. Khen thưởng con, cháu họ Trương có thành tích học tập, đặc biệt xuất sắc, học sinh có nghị lực đặc biệt vượt khó.
 5. Hỗ trợ xã hội cho các cá nhân và tập thể họ Trương có hoàn cảnh khó khăn.
 6. Phụ cấp cho những cán bộ chuyên trách của Ban liên lạc (khi có điều kiện).

 

Điều 8: Quản lý Quỹ

Quỹ tài chính của BLLHTPN do Trưởng Ban chịu trách nhiệm quản lý tập trung, thống nhất. Việc lập dự toán chi, tiêu, sử dụng quỹ, tài sản; chế độ báo cáo tài chính của quỹ phải tuân thủ đúng nguyên tắc, quy định của Điều lệ này và quy chế hiện hành của Bộ Tài chính.

 

CHƯƠNG IV: THÀNH VIÊN

 

Điều 9: Thành viên

Tất cả các cá nhân là nam, nữ, dâu, rể là con cháu của dòng họ Trương ở trong nước, kiều bào ở nước ngoài tán thành tôn chỉ mục đích của Ban liên lạc, tự nguyện tham gia và thông báo cho Ban thường trực của Ban liên lạc, biết thông qua tộc họ Trương của thành viên, sẽ là các thành viên  của Ban liên lạc.

 

Điều 10: Nhiệm vụ của thành viên

 1. Chấp hành Điều lệ và thực hiện các nghị quyết của BLLHTPN, tích cực tham gia mọi hoạt động của Ban liên lạc.
 2. Tuyên truyền rộng rãi tôn chỉ, mục đích và Điều lệ của BLLHTPN trong và ngoài nước để thu hút thành viên mới và mở rộng phạm vi hoạt động của Ban liên lạc.
 3. Đóng góp công sức lao động, tài sản (hiện vật hoặc tiền) trên tinh thần tự nguyện để xây dựng tổ chức và Quỹ tài chính của BLLHTPN.

Điều 11: Quyền hạn của thành viên:

 1. Được ứng cử, đề cử và bầu cử vào các cấp lãnh đạo của BLLHTPN; được thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết các vấn đề trong các hội nghị và các công việc của dòng họ.
 2. Được tham dự các hoạt động do Ban liên lạc tổ chức như hội họp, tham quan, khảo sát trong, ngoài nước, du lịch tìm về cội nguồn; được thăm hỏi, khi gặp khó khăn đặc biệt hoặc hoạn nạn theo khả năng của tổ chức nơi đó.
 3. Được rút khỏi danh sách thành viên khi muốn xin ra khỏi Ban liên lạc và thông báo với BLLHTPN biết.

 

CHƯƠNG V: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

 

Điều 12: Khen thưởng và xử lý vi phạm

 1. Hàng năm họp định kỳ thường trực Ban liên lạc xem xét khen thưởng cho các cá nhân/tổ chức có đóng góp xuất sắc trong việc phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ hoặc hoạt động nghề nghiệp, khuyến học. Quỹ khen thưởng lấy từ nguồn tài chính của hội và do Thường trực Ban liên lạc quyết định.
 2. Thường trực Ban liên lạc sẽ xem xét, xử lý tuỳ theo mức độ, thậm chí có thể bị khai trừ khỏi BLLHTPN đối với các thành viên vi phạm tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc và quy chế của BLLHTPN.
 3. Ban Liên Lạc họ Trương Phía Nam và các Ban chuyên trách có nhiệm kỳ 5 năm. Trong quá trình hoạt động, các thành viên của Ban liên lạc, thường trực Ban liên lạc và các ban chuyên trách làm việc không có hiệu quả, hoặc có tên nhưng không tham gia hoạt động thì phải bổ sung thay thế.

 

CHƯƠNG VI : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.

 

Điều 13: Trách nhiệm thực hiện

 1. Các thành viên trong BLLHTPN căn cứ vào quy chế này để cụ thể hoá chức năng, nhiệm vụ và nghiêm chỉnh chấp hành, không được trái với tinh thần chỉ đạo của Thường trực Ban liên lạc.
 2. Các cá nhân và tổ chức thành viên của BLLHTPN có trách nhiệm tuân thủ theo bản Điều lệ này trong mọi hoạt động.
 3. Điều lệ này được Thường trực BLLHTPN thống nhất tại Đại hội BLLHTPN lần thứ nhất và có giá trị thực hiện ngay.

 

Điều 14: Thời hiệu và sửa đổi

Điều lệ tổ chức và hoạt động của BLLHTPN này bao gồm 6 chương và 14 điều, đã được Đại hội BLLHTPN thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. Chỉ Đại hội BLLHTPN mới có quyền sửa đổi Điều lệ này./.

                                                               Ban liên lạc

                                                                   Họ Trương Phía Nam

Đánh giá bài viết